การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี2567

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์และปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการ

ประกาศนโยบาย

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส