O10 E-Sevice 2567

แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิคส์ออนไลน์โดยเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการต่างๆของสถานีตำรวจ

แจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

E -Ticket ระบบการจัดการใบสั่งสำหรับประชาชน

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ศูนย์กลางแอพสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระบบตรวจสอบข้อมูลรถที่ถูกเคลื่อนย้าย

แอปพลิเคชั่นแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

ระบบติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน
(Public Services CRIMES)

ระบบติดตามความคืบหน้าของคดีสำหรับประชาชน